چهارشنبه، فروردین ۲۳

اینجا پر از کاش است

کاش زمان بر می گشت 
کاش خاطرات ِ بد محو می شد 
کاش دلت نرم می شد 
کاش 
کاش 
کاش بودی و این کاش ها را از زمین برمی داشتی ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...