چهارشنبه، فروردین ۲۳

سیزده بدر

می گویم 
بیا سیزدهمان را در کافه بدر کنیم 
می خندی و می دانم که با اکراه قبول می کنی 
چند کافه را می گردیم ؛ 
نمی پسندم 
یک بار بهانه صندلی 
یک بار نور زیاد 
می پرسی
چرا هیچ کافی منی ، قهوه را داغ نمی آورد؟
می خندم و تنها به ساعتم نگاه می کنم ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...