چهارشنبه، فروردین ۲۳

فاصله ی آغوش پهلو

گاه کمی فاصله 
به سان ِ فاصله ی میان ِ درآغوش گرفتن و 
زل زدن به چشم هم 
که انگار قرار است
تمام ِ خطوط ِ چهره مان را حفظ کنیم 
لازم است 
و بعد 
دوباره آغوش 
اما این بار تنگ تر ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...