چهارشنبه، فروردین ۲۳

وقتی که می خندی ...

تاریکترین کافه ها
چشم می زنند 
وقتی که می خندی 

راستی 
چرا این قهوه تلخ نیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...