سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۶

امروز فقط امروز است

امروز آرامم 
و همین کافی است 
امروز را باید بخندم 
تا فردا 

کسی چه می داند 
شاید فردا امروزم را آرزو کنم 

امروز مهم نیست که جواب آزمایش فردایم چه باشد 
که ممکن است دنیایم عوض شود 

امروز امروز است 
امروز را باید بخندم 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...