مادر از درد فقط یک دال کم دارد ...

چند روزی است که مادر چشم بر هم نگذاشته اما لبانش می خندد ...
شاد که باشیم بیدار است مبادا اتفاقی سر رسد از پس ِ کوه .... 
و اندوهگین که هستیم باز بیدار است و بیشتر از ما غم دارد ... 
مادر از درد فقط یک دال کم دارد ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب