کودکی که منم

کودکم هنوز 
می دانم که می دانی 
کودکی عجیب 
که کتاب می خواند 
گردش می رود 
دانشجو می شود 
زن و مادر می شود 
کودکی که می خندد 
گریه می کند 
دلتنگ می شود 
مرد می شود 
یقین دارد به شک 
اطمینان به تولد 
کودکم هنوز 
کودکی که همیشه
کودکی اش را پشت حرفهای بیهوده پنهان می کند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب