دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

هیـــــس

ساکت لطفن !
واژه ها خوابند 
این چند تا را هم که می بینی 
از نفس افتاده و خسته اند 
با چشمانی نیمه باز و خمار
و خمیازه هایی کشدار 

خرده مگیر از من 
سکوت هم 
روزی 
خسته خواهد شد ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...