تعادل

اسیر اسم ها نشویم 
وقتی مرز بین افراط و تفریط را شناختیم
همه چیز مرتب است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب