جمعه، اردیبهشت ۲۲

به خیال که بخندی 
رفته رفته 
جای واقعیت را می گیرد ....
تو می مانی 
و واقعیتی تلخ و بی مکان 
و خیالی خنده رو 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...