یکشنبه، تیر ۴

رفتن و نرسیدن

خوب می دانم 
این جاده 
برای به تو رسیدن 
زیادی هموار است ...


۱ نظر: