شنبه، تیر ۱۰

زنده ایم به زنده گی

دلتنگی َت را 
کسی تاب نمی آورد 
بی حوصلگی ها 
بی قراری ها 
و دردهایت 
خریداری ندارند 

بی خیال شو 
و 
بخند 

راز ِ زنده گی این است ...

۱ نظر: