جمعه، تیر ۲

و این کافی ست

بهشت 
جایی است مثل همین جا
با این تفاوت که 
تو را دارد 

۱ نظر: