یکشنبه، تیر ۴

تو را نه ! من شعر می خواهم

آنقدر جلد ِ شعرهای َش شده بود 
که 
خودش را به یاد نداشت ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...