جمعه، تیر ۲

بیا

بیا با هم سطح بالا حرف بزنیم
نه من بفهمم تو چی می گی 
نه تو بفهمی من چی می گم 
حتی خودمون هم نفهمیم که چی می گیم 
اما تو دلمون بدونیم که هیچی نمی گیم 
بعد سکوت روشنفکری کنیم 
با نگاه با هم حرف بزنیم 
من طاقت نیارم و لبخند بزنم 
تو اخم کنی و کیف کنم 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

... :|
....... :/
...
....
..... :)
..... :|
....... :))))))))))))))))))))))))))))

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...