چهارشنبه، خرداد ۳۱

درد

برای جلب توریست 
سیلورمن زن شده بود با بوسه ای بر لب رهگذران 
ارزان بود 
به قیمت ...

۱ نظر: