چهارشنبه، خرداد ۳۱

خدابیامرز

نامبرده 
تلخی را 
به شیرینی 
می زیست 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

و نام برده
در آخرین بعد از ظهر بهاری سال
به نگاه نشسته بود

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...