یکشنبه، تیر ۴

دوستت دارم

همه اش دو کلمه بود 
اما در تمام ِ مسیر 
با صدای ماشین و پرنده و آهنگ 
صدای تو  مدااام تکرار می شد
هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...