ساده لوح

پیچیدگی کلامت 
پیچ های مغزم را می تکاند 
گیرم که نفهمم
تو که می دانی؟!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب