جمعه، تیر ۲

رو سر بنه به بالین

بطالت است 
این که ته نشین می شود 
و حماقت است 
آنکه بالا می آید
هم نزن 
این شرنگ را ...

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...