یکشنبه، تیر ۴

بهشت تویی

بهشت هم بروم 
تمام ِ جاده ها را 
جاده ی شمال 
و تمام ِ آدم ها را 
تو می بینم 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...