سه‌شنبه، خرداد ۳۰

ارکیده ها

خوب می دانم 
ارکیده ها 
نه به سوی من 
به انعکاس ِ  نگاه تو 
در چشمانم 
چرخیده اند 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...