می گذرد

ترنم دلتنگی است یا هرچیز دیگر 
خیلی عجیب نیست 
دیدن ت و جدال خواستن و نخواستن ات 
عقل نداشته و احساسات سرکش و لجام گسیخته
اینجا قصه های شهرزاد و سرزمین عجایب نیست 
اینجا واقعیت است که حکم می راند 
و حقیقت ؟
کسی چه می داند
میدان رزم است این وجود
و تو دلیل تمامی جنگ هایی 
نقل امروز و دیروز هم نیست
قصه ی پر غصه ی تکرار و تکرار است
و رسیدن به نرسیدن ها
حالا هی بغض کن و اشک بریز
کسی چه می فهمد
دو روز بگذرد تو هم فراموش خواهی کرد
سنگ دلی کدام است
رسم زمانه است
و بی خبری
 از او که باید ببینی و نمی بینی اش
و شهوت خواستن آنچه که نباید 
شاید دوره ی گذران افسردگی 
و بعد ترها حسرت ِ دائمی 
مهم نیست 
این نیز می گذرد ...


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب