دوشنبه، مرداد ۲۳

اندکی زندگی

کفش هایت را پا کنی پولها را برداری و بروی ناصر خسرو 
بپرسی آقا زندگی چند؟
بخندد 
بخندی 
به قیمت درد به جان بخری 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...