اندکی زندگی

کفش هایت را پا کنی پولها را برداری و بروی ناصر خسرو 
بپرسی آقا زندگی چند؟
بخندد 
بخندی 
به قیمت درد به جان بخری 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب