پنجشنبه، شهریور ۲

خطر انفجار ... لطفن فاصله ی ایمنی را حفظ کنید

بی گمان خواهد رسید
روزی که 
ضامن حرف هایم را بکشم 
و مست بنشینم 
به تماشای انفجار 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

انفجار کشهکشانی ات
مزه ی گس آخرین جرعه ی شرابی ست
که چند سال نوری دیگر
در کهکشانی موازی با کهشان ما
مردی را عاشق تر میکند
کور سوی درخشش ستاره ای
در شبی ولرم


مرد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...