شنبه، مرداد ۲۸

شب سخت

انتظار و التماس ماه 
به افول و طلوع 
تشویش و اضطراب 
به مرگ و زندگی 
خدا در آغوش 
آرام مانده است 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...