شنبه، مرداد ۲۱

ماه و پلنگ

چون ماده پلنگی
که تنها 
دلبری را برای ماه می داند 
نگاهم به آن بالاست ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...