پنجشنبه، شهریور ۲

اینجا هوا کم است

زنی بود 
که به هوای چاه 
سر به کاغذ می بُرد و 
نوشته هایش را می گریست 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...