دوشنبه، مرداد ۲۳

کوه

و من 
در تمامی سرزمین ها
چشمم به دنبال کوهی 
که جز در سرزمین مادری نبود ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...