پنجشنبه، مرداد ۱۹

هیچ چیز را به عنوان جایگزین طلب نمی کنم

هیچ چیز را به عنوان جایگزین طلب نمی کنم 
تو را دوست دارم بدون واژه و نکوهش 
بدون اشک های سیل گونه ی عصبی
بدون تیغ نزد رگهای پر نبض 
بدون حسادت که انسان را از درون می خورد و
 انتقام می گیرد برای نوازشی که دریافت نکرده
تو را دوست دارم بدون نقاب دروغینی که 
گاهی آن را دوست داری 
و می خواهم این اسارت احمقانه را ترک کنم
 اما دلم نمی خواهد آزاد باشم 
و این غمگین است مثل خورشید در هوای گرفته
هیچ چیز را به عنوان جایگزین طلب نمی کنم 


آنا نورنبرگ 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...