شنبه، مرداد ۲۱

درد دارد این من

چه انتظار داری؟ 
چیزی از تو نمی دانم 
بگذار برای خودم بگریم ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...