جمعه، شهریور ۱۰

حرف ها سر می روند از چشم

آن قدر حرف برای نگفتن دارم که ساعتها خیره شوم به تو 
کاش کمی بخوابی 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...