پنجشنبه، شهریور ۲

مدار بی مراد

همان طور که می گفتی 
این روزها 
مردمان نقشه می کشند 
تا مردانگی را 
از نقطه ی *آ* ب *رو*  به زیر بکشند
کاش کمی جرات داشتم 
که بگویم
آینه ای هم هست؟

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...