دوشنبه، شهریور ۲۰

با توام نازنینم

دیگر
صبر نمی خواهم 
و تو
خوب می توانی 
این بار 
گشایشی کن !

۱ نظر:

ناشناس گفت...

-اون نمی دونه چی کار کنه
+پس چکار می کنه؟
- یه نیگا به من می ندازه و یه نیگا هم به تو
+ما یک کلمه هم نمی گیم
- ما به اون نیگا می کنیم
+اون یک کلمه هم نمیگه
-و ما هم به او نیگا می کنیم
+هیچ کس هیچی نمی گه

==بخشی از نمایشنامه مستخدم ماشینی/هارولد پینتر


مرد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...