جمعه، مهر ۲۸

در خواب بگو سیب

باز هم
دوستت دارم را 
به روی خودت نیاور آقای من 
عکسهایی که در خواب از من گرفتی 
دستت را رو خواهند کرد 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...