چهارشنبه، مهر ۲۶

انتظار

و انتظار 
همان طور که دانه ی امید می پاشد 
ذره 
ذره 
شعله به جان مزرعه می اندازد 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...