پنجشنبه، آبان ۴

دیگران
خوابت را می بینند 
من 
آمدنت را تعبیر می کنم 

۱ نظر: