لبخندم را چطور؟

دلم لهجه می خواهد 
کجایی اش مهم نیست
فقط مختص به من باشد 
که از آن دنیا هم 
میان همهمه و هیاهوی زمین 
مرا بیابی ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب