چهارشنبه، مهر ۲۶

دیگر چه می خواهی؟

خب تو نیستی 
پاییز که هست 
چای تازه دم هم 

خوب فکرهایت را کرده ای؟

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...