چهارشنبه، مهر ۲۶

The Love of October

"I have been younger in October than in all the months of spring"

– W. S. Merwin, from “The Love of October”
Photo by: Víctor Oviesهیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...