زود دیر می شود

کشف ِ دوست دارمت از این دست نوشته ها 
چون کشف شکستگی پای توتان خامون مصر
پس از سه هزار سال 
بی فایده است 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب