پوشالین

دلتنگی َ ت
چون دستاورد سفر ِسیاستمداران 

 حرف است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب