پنجشنبه، آذر ۹

سالها گذشته بود

از آن خیابان ِ بلند 
خاطر ِ زنی ناآشنا گذشت ...

۱ نظر: