که مپرس

کی آذر تمام می شود، دوش بگیریم گرد آذر را بتکانیم و برود 
خوش بمانیم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب