سه‌شنبه، آذر ۲۱

که مپرس

کی آذر تمام می شود، دوش بگیریم گرد آذر را بتکانیم و برود 
خوش بمانیم 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...