جمعه، آذر ۱۷

مگر فرقی هم می کند؟

می گوید باید حال و هوایت عوض شود
جای نمایشگاه اجساد به تماشای رقص هندی برو 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...