سه‌شنبه، آذر ۲۱

استبداد نارنجی

پادشاه می شدیم
امیدوار
می گفتیم
هرکس پایان ماه آذر را به ما خبر دهد به او مژدگانی خواهیم داد 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...