پنجشنبه، تیر ۶

آبستنی جاوید

مثل یک ماده کانگرو 
                        تو را در شکمم حمل می کنم
از این درخت 
                        به آن درخت می پرم
از این تپه به آن تپه
از این قاره به آن قاره
نّه ماه 
نود ماه
نود سال تمام تو را حمل می کنم 
                      و نمی خواهم که به دنیا بیایی
                      می ترسم مرا در جنگل گم کنی!سعاد الصباح
ترجمه : وحید امیری

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...