جمعه، بهمن ۱۷

که برون در چه کردم؟

در دیر می زدم من ، ز درون صدا برآمد 
که درآی، ای عراقی، که تو خود حریف مایی 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...