پنجشنبه، فروردین ۱۰

چشم ِ من اشک است شهریارم

یادت هست 

انگشت کوچکمان را به رسم ِ آشتی در هم قفل می کردیم و می خواندیم .....


با هم به کشتی هم نرفتیم مهم نیست 


بیا آشتی کنیم 

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...