پنجشنبه، فروردین ۱۰

تداعی ِ یادت

زل می زنم 


به عکست روی ِ دیوار


فشار می آورم به ذهنم 


تا 

تداعی کند


تک تک خطوط ِ چهره ات را 


شاید 


این بار


جور ِ دیگری خندیدی ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...